Hoogbegaafde hulpzoekers – Wanneer je er zelf niet uitkomt

Hoiting L. & Nauta N. (2022). Hoogbegaafde hulpzoekers – Wanneer je er zelf niet uitkomt.

Begin 2022 kwam het boek ‘Hoogbegaafde hulpzoekers: wanneer je er zelf niet uitkomt’ uit. Een boek dat geschreven is voor hoogbegaafde volwassenen die vastlopen in hun leven en te maken krijgen met psychische klachten. Het boek is echter ook aan te raden voor GGZ-professionals die meer zouden willen weten over hoogbegaafdheid en de relatie met en uiting van psychische klachten. Ondanks dat er wetenschappelijk nog een heel terrein ligt om te ontginnen als het om hoogbegaafdheid gaat, is het de auteurs goed gelukt om, waar mogelijk, hetgeen zij schrijven wetenschappelijk te onderbouwen. Een boek om aan te raden aan je hoogbegaafde client, maar ook om zelf te lezen.

De auteurs hebben het boek opgedeeld in drie delen. Het eerste deel is voornamelijk informatief. Zo wordt er uitgebreid ingegaan op de thema’s in het leven van hoogbegaafde volwassenen en de verschillende definities en beschrijvingen van hoogbegaafdheid. De inhoud van deze hoofdstukken geeft context aan de hoogbegaafde hulpzoeker, maar is zeker ook informatief voor de GGZ-professionals, zeker als je kennisniveau op dit terrein nog niet zo groot is. De GGZ-professional zal merken dat de informatie over de GGZ helder, maar ook kort en bondig geschreven is. Hierdoor gaat hier en daar nuance verloren, maar gezien de doelgroep waarvoor het boek geschreven is (hulpzoeker, niet hulpgever) is het duidelijk en helder opgeschreven. In dit eerste deel wordt er onder andere ingegaan op intelligentie en de complexiteit van IQ. Er wordt beschreven hoe en waar er overlap is in kenmerken passend bij verschillende DSM-classificaties en bij hoogbegaafdheid. Er wordt een beschrijving gegeven van de vervormde kenmerken van hoogbegaafdheid, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen ingezakt, neutraal en overdreven op kenmerk niveau. Niet alleen helpend voor de hoogbegaafde zelf, maar de inhoud en de overzichtstabel waarin alles kort en bondig is weergegeven geeft de professional een handvat om naar de verschillende kenmerken te kijken en deze te kunnen herkennen, ook wanneer deze een meer ‘pathologische’ vorm heeft aangenomen. Differentiaal diagnostisch is deel 1 een informatief deel van het boek en geeft het een bruikbaar denkkader aan de GGZ-professional.

Het tweede deel van het boek bestaat uit vijf ervaringsverhalen. Elk ervaringsverhaal wordt begeleid door een gedicht dat het portret vormt van de persoon in het ervaringsverhaal. Een mooi gekozen vorm om het verhaal te illustreren dat de lezer gaat lezen. Het doel van deel 2 is om de hulpzoeker te laten ervaren niet alleen te staan in zijn of haar zoektocht en worsteling. Voor de GGZ-professional zijn deze ervaringsverhalen beeldend en geven ze een mooie inkijk in wat je zoal kan tegen komen in je spreekkamer. Wat krachtig is aan dit deel is dat er gekozen is om niet alleen succesverhalen te noteren en dat er meermaals aangestipt wordt welke regie en verantwoordelijkheid hoogbegaafde hulpzoekers zelf kunnen nemen om hun hoogbegaafdheid onderdeel van behandeling te laten zijn. Belangrijk blijft natuurlijk dat wij als GGZ-professional open staan voor deze variatie op het gemiddelde en de impact daarvan op voelen, zijn, sociaal contact en psychische klachten.

Deel drie, het laatste deel van het boek, maakt het onderwerp ‘wat kan je als hoogbegaafde hulpzoeker zelf doen’ explicieter. Hier geven de auteurs aanbevelingen aan de hoogbegaafde hulpzoeker om hoogbegaafdheid en het belang daarvan in te brengen in elke fase van het zorgtraject. Er wordt aandacht besteed aan de miscommunicatie die kan ontstaan tussen hoogbegaafde hulpzoekers en de GGZ-professional die zij treffen. Daarin wordt er een nieuw denkkader geboden aan de hoogbegaafde om dat wat zij tegen kunnen komen in het hulpverleningscontact te interpreteren en verklaren.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid