Privacybeleid

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.kennisnetwerkphb.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (hierna LKPHB) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat het LKPHB niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van (medisch) advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het LKPHB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en opvragen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen het LKPHB en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Het LKPHB garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met het LKPHB te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het LKPHB heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid op inhoud daarvan. Het LKPHB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van het LKPHB zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat het LKPHB daar vooraf schriftelijk (per mail) toestemming voor heeft gegeven.

 

Het LKPHB hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. In onze privacyverklaring staat hoe we voor uw persoonsgegevens zorgen.

 

Deze disclaimer is van toepassing sinds juli 2021.

Privacyverklaring

Het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (hierna LKPHB) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de LKPHB-website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna “De website”): kennisnetwerkphb.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna “De Beheerder”): het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (hierna LKPHB), KVK-nummer: 81932596.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële uitingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van de website. U dient zelf geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade die u oploopt, dan wel derden of uw apparatuur als gevolg van uw verbindingen of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door het LKPHB. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld en persoonsgegevens in door u verstuurde mails, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het gebruik van extra gewenste mogelijkheden zoals intervisie en het aanleggen van een lijst met hulpverleners.

Gegevens worden zonder expliciete toestemming niet met derden gedeeld.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient uw zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situatie.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage, rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kennisnetwerkphb.nl. Mocht er op de website een lijst worden gepubliceerd met (gegevens van) hulpverleners, dan bevat de lijst alleen hulpverleners die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Indien het LKPHB uw gegevens heeft gepubliceerd en u dit niet (meer) wenst, dan kunt u mailen naar info@kennisnetwerkphb.nl.

Artikel 8 –Aanbiedingen

U kunt aanbiedingen krijgen van het LKPHB. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld verzoek om deelname aan activiteiten van het netwerk of het verzoek een inhoudelijke of financiële bijdrage te leveren. Indien u de aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kennisnetwerkphb.nl. Voor de nieuwsbrief is dit anders georganiseerd. Via de website kunt u zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. De mogelijkheid tot uitschrijving vindt u onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 10 – Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

-Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies, nodigen wij uw uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op de voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hier een wettelijke uitzondering op is.

Artikel 13 – Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@kennisnetwerkphb.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds juli 2021.

Cookieverklaring

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van het LKPHB gebruik van cookies. Hieronder leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site makkelijker.

In deze cookieverklaring worden onder ‘cookies’ niet alleen de kleine tekstbestanden bedoeld, maar ook alle vergelijkbare technieken waarmee wij gegevens op uw apparatuur opslaan of uitlezen, zoals Javascript, tags, beacons, pixels of bijvoorbeeld HTML5 LocalStorage.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd, wanneer uw browserinstellingen dit toelaten. Deze cookies brengen het gebruik van onze website in kaart en helpen ons onze website te laten functioneren.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

-Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies, nodigen wij uw uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Cookies weigeren

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch zo laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. Uw kunt uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies niet geplaatst kunnen worden. Het kan dan gebeuren dat bepaalde onderdelen van de website niet goed werken.

Social

De buttons van Facebook, Twitter en LinkedIn die op onze website staan bevatten geen code van deze bedrijven. De buttons linken alleen naar de deelfunctionaliteiten.

 

Het LKPHB hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. In onze privacyverklaring staat hoe we voor uw persoonsgegevens zorgen.

 

Deze cookieverklaring is van toepassing sinds juli 2021.

Protocol meldplicht datalekken

Hierbij onze procedure wat het LKPHB doet bij het constateren van een datalek.

 

Meldplicht datalek

Alle organisaties in Nederland, dus ook het LKPHB, zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Zo’n melding dient direct plaats te vinden, binnen 72 uur. Daarnaast moeten ook de getroffen betrokkenen geïnformeerd worden over het datalek, zodra het lek waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van die betrokkenen met zich meebrengt. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. Onze bestuursleden zijn ermee bekend dat als er sprake is van een datalek, zij dit datalek direct (diezelfde dag nog) moeten melden bij onze hierna genoemde contactpersoon, zodat deze tijdig het datalek kan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat is een datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor persoonsgegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Alleen een dreiging of een tekortkoming in de beveiliging is niet voldoende; er moeten daadwerkelijk persoonsgegevens gelekt zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het hacken van onze digitale systemen waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan of een verloren USB-stick met bestanden daarop.

 

Procedure

Zodra het LKPHB op de hoogte is van een datalek zullen wij direct actie ondernemen en zoveel en zo zorgvuldig mogelijk nagaan welke persoonsgegevens gelekt zijn. Wij zullen zorgvuldig nagaan en afwegen of het datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen betrokkenen. Komen wij na een zorgvuldige afweging, waarin wordt meegewogen de aard en de omvang van de gelekte persoonsgegevens, tot de conclusie dat melding dient plaats te vinden, dan zullen wij daar uitvoering aan geven. Verder zullen wij ons vergaand inspannen om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren en om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Datalekken worden door ons opgenomen in een register datalekken. In dit register staat de datum waarop het lek is gevonden, wat gelekt is, wat de mogelijke gevolgen zijn, de getroffen maatregelen, wie we ingelicht hebben en of er wel of geen melding gemaakt is bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij getroffen betrokkenen.

 

Ontdekt u een datalek?

Hebt u vertrouwelijke documenten ontvangen of anderszins, bijvoorbeeld via een van onze websites, toegang of inzicht gekregen in persoonsgegevens die niet voor u bestemd waren? Wij vragen u nadrukkelijk het (bestaan van het) datalek niet te delen met anderen en ons te mailen: info@kennisnetwerkphb.nl

 

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen dichten, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:

  • schermafbeeldingen;
  • een beschrijving van de gegevens die voor u zichtbaar zijn;
  • informatie over eventuele reproduceerbaarheid.

 

Maakt u misbruik van een datalek of verkeerd ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

 

Dit protocol meldplicht datalekken is van toepassing sinds juli 2021.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid