“We Need to Feel Safe”: Experiences of Gifted LGBTQ+ Students and Implications for School Counselors.

Dit is een artikel over een kwalitatief onderzoek dat gedaan is naar hoogbegaafde LHBTIQ+ (lesbisch, homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer)-studenten. De onderzoekers vragen zich af welk effect het heeft op studenten om in twee minderheidsgroeperingen (qua intelligentie én qua seksuele/ genderidentiteit) te vallen. Na de analyse van 75 interviews worden de volgende 3 hoofdonderwerpen (identiteitsontwikkeling, sociale dynamiek en geestelijke gezondheid) verder toegelicht:

Identiteitsontwikkeling, waarbij er een verschil gemaakt wordt tussen toegewezen identiteit (zoals het hoogbegaafd zijn meestal ervaren wordt), het ontdekkingsproces van het LHBTIQ+ zijn en het effect van de combinatie dat je zowel hoogbegaafd bent als LHBTIQ+.

Sociale dynamiek. Ze maken hierbij een onderscheid tussen de dynamiek met familie (die vaak het ‘hoogbegaafd zijn’ gemakkelijker vindt om te steunen dan het ‘LHBTIQ+ zijn’), de vrienden (die juist meestal meer steunend zijn over het LHBTIQ+ zijn dan over het hoogbegaafd zijn) en schoolse ondersteuning.

Geestelijke gezondheid wordt als laatste besproken, waarbij de coping mechanismen als apart subthema worden besproken. De helft van deze studenten kampt met depressie, angst, eetstoornissen, verslavingen of genderdysforie, door de stress en isolatie die bijna al deze studenten ervaren. Als coping mechanisme wordt veelvuldig automutilatie, ‘thrill seeking’ en middelenmisbruik ingezet. Ook het zich storten op de studie en daar heel goed in scoren wordt door meerdere studenten aangewend ter afleiding van de stress en om te laten zien dat ze dat wél kunnen.

Het hebben van een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf herkennen én steunende familie, vrienden of andere belangrijke personen worden in deze studie benoemd als beschermende factoren.

Word donateur!

Het LKPHB is een stichting en kent deelnemende instellingen en donateurs.

Met het opzetten en uitbouwen van dit kennisnetwerk zijn verschillende kosten gemoeid. Daarnaast willen we investeren in het specifieke (kennis)aanbod op deze website en in wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en hoogbegaafdheid. Alle verdiensten komen enkel ten goede aan de missie van de stichting. Het kennisnetwerk beschikt over een ANBI-status.

Wilt u dit kennisnetwerk financiëel steunen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@kennisnetwerkphb.nl.


Ook kunt u direct uw donatie overmaken op
IBAN-nummer NL09 RABO 0368 2272 19 ten name van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid